รับทดสอบเสาเข็ม

W PILETESTING CO,LTD.

บริการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity ) จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น  ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP ) โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96

โดยทางวิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดให้มีการทดสอบโดยให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกออกแบบมีค่าความปลอดภัยได้ตามที่วิศวกรได้กำหนดไว้

สอบถามเพิ่มเติม

Dynamic Load Test

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยเป็นการทดสอบแบบวิธี Restrike โดยใช้การวัดค่าแรง ( Force ) และความเร็ว ( Velocity ) จากสัญญานสะท้อนคลื่นความเค้น ( Stress Wave ) ขณะที่มีการกระแทกของลูกตุ้มเหล็กกระแทก แล้วประเมินกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธี Case Method และด้วยโปรแกรม Case Pile Wave Analysis Program Continuous Method ( CAPWAP ) โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4945-96

Static Load Test

ทดสอบ STANDARD TEST METHOD FOR PILES UNDER STATIC AXIAL
COMPRESSIVE LOAD ตามมาตรฐาน ASTM D1143-81 เป็นการทดสอบโดยการเพิ่มแรงกระทำโดยตรงต่อเสาเข็มเพื่อประเมินขีดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากพฤติกรรมระหว่างแรงกระทำกับค่าเคลื่อนตัวของเสาเข็ม โดยการทดสอบครั้งนี้ได้ทำการทดสอบแบบ ระบบเสาเข็มสมอหรือ achor pile system เป็นการใช้ prsses gauge

Boring Test Service

บริการทดสอบดิน Boring Test Service
เนื่องจากดินเบื้องล่างมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมาก ซึ่งส่งผลให้กำลังและคุณสมบัติของดินแตกต่างกันออกไป การเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิจัย และทดสอบต้องกระทำด้วยความระมัดระวังโดยที่จะต้องให้เกิดความกระเทือนต่อดินที่จะนำมาทดสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าดินมีความไวตัวมาก เมื่อเกิดแรงกระเทือนก็จะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงได้ ค่าที่วิจัยหรือทดลองได้ก็จะผิดไปจากความเป็นจริง

ผลงานที่ผ่านมา

ด้านล่างเป็นตัวอย่างผลงานเราบางส่วน
รับทดสอบเสาเข็ม

รับทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (dynamic load test)

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (seismic test)

เจาะสำรวจดิน Boring Test

สำรวจชั้นดิน (boring test)

ข่าวสารจากบริษัท

รับทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test

Dynamic Load Test ณ ฉะเชิงเทรา

<p>Dynamic Load Test ณ ฉะเชิงเทรา</p>
Dynamic Load Test

Dynamic Load Test ณ จันทบุรี

<p>Dynamic Load Test ณ จันทบุรี</p>
รับทดสอบเสาเข็ม

Dynamic Load Test

<p>Dynamic Load Test ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p>