รับทดสอบดิน Boring Test Service

รับทดสอบดิน Boring Test Service

     เนื่องจากดินเบื้องล่างมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมาก ซึ่งส่งผลให้กำลังและคุณสมบัติของดินแตกต่างกันออกไป การเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิจัย และทดสอบต้องกระทำด้วยความระมัดระวังโดยที่จะต้องให้เกิดความกระเทือนต่อดินที่จะนำมาทดสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าดินมีความไวตัวมาก เมื่อเกิดแรงกระเทือนก็จะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงได้ ค่าที่วิจัยหรือทดลองได้ก็จะผิดไปจากความเป็นจริง ดังนั้นการเจาะและเก็บตัวอย่างดินจึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับงานในการเจาะสำรวจดินในโครงการแต่ละโครงการ การเจาะสำรวจดินกระทำได้โดยใช้เครื่องเจาะ 2 แบบ กล่าวคือ เครื่องเจาะแบบ Motorize System และ Rotory System โดยใช้หัวเจาะขนาด 100 มิลลิเมตร (4นิ้ว) และเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ จำเป้นต้องใส่ปลอกกันดินพัง (Steel Casing) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตรลงในชั้นดินอ่อนตั้งแต่ระดับความลึกประมาณ 1.50 เมตรจนถึง3.50เมตร และกระบวนการเจาะที่ใช้ในการเจาะสำรวจเป็นแบบวิธีการฉีดล้าง (Wash Boring)

การเก็บตัวอย่างดินที่นิยมใช้ในภาคสนามเป็นไปตามอุปกรณ์การเก็บ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บด้วยกระบอกบาง (Sholby Tube Sampler) ลักษณะของกระบอกบางเป็นกระบอกเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.1 ซม. ยาว 65 ซม. และหนาประมาณ 1.5 ซม. กดลงในชั้นดินเหนียวที่มีค่า Consistency อยู่ในช่วง Very soft to stiff ด้วยระบบไฮโดรลิค ตัวอย่างดินลักษณะนี้เรียกว่า ตัวอย่างดินไม่ถูกรบกวน (Undisturbed Sampler) หลังจากเก็บตัวอย่างดินได้แล้วต้องปิดหัวท้ายกระบอกด้วยเทียนไข เพื่อป้องกันความชื้นระเหย แล้วขนย้ายไปยังห้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง และเก็บรักษาไว้ในที่ควมบคุมความชื้น เพื่อทดสอบหาค่าแรงเฉือน (Shear Strength) และคุณสมบัติอื่นๆของดิน

การเก็บด้วยกระบอกผ่า (Split Spoon Sampler) ลักษณะของกระบอกผ่าเป็นกระบอกเหล็กซึ่งผ่าออกเป็น 2ซีก นำมาประกบกันไว้โดยมีเกลียวครอบหัวและท้ายกระบอก เมื่อเก็บตัวอย่างดินแล้วสามารถจะเปิดแยกเพื่อดูตัวอย่างดินได้ กระบอกผ่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกและภายในเท่ากับ 5.0 ซม. และ 3.5 ซม. ตามลำดับ และยาว 69 ซม. การเก็บตัวอย่างดินแข็งหรือทรายจะทำหลังจากทำความสะอาดก้นหลุมเจาะเรียบร้อยแล้ว โดยตอกลงไปในดินด้วยลูกตุ้มเหล็กหนัก 63.5 กิโลกรัม ระยะยกลูกตุ้ม 76.2 ซม. ลูกตุ้มเหล็กกระแทกบนเป้ากานนำส่ง จดบันทึกค่าการตอกทุกระยะจมลง 15 ซม. เป็นจำนวน 3 ระยะ ค่าการตอก 2 ระยะหลังรวมกันเรียกว่า ค่า Standard Penetration Number การทดสอบวิธีนี้เรียกว่า การตอกทดลอง (Standard Penetration Test-SPT) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์หาความต้านทานของดิน โดยการทดสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 1586

        การจำแนกประเภทของดิน (Soil Cassification)

การจำแนกประเภทดินเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมฐานราก ใช้การจำแนกประเภทของดินแบบ Unified Soil Chassification System (USCS)

การจำแนกประเภทของดินที่เป็น Cohesionless Soils จะอาศยขนาดของเม็ดดินเป็นหลักในการเรียกชื่อหลัก (Principle Name)

และส่วนที่เข้ามาแทรกอยู่ด้วย (Supplement Name) โดยใช้เปอร์เซนต์ในการจำแนกดังต่อไปนี้

 

ชื่อหลัก : ดินขนาดใดๆที่มีปริมาณ 50-100% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด

(Gravel, sand, silt, clay )

ชื่อประกอบ : Trace  คือ ดินขนาดใดๆ มีปริมาณน้อยกว่า 5% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด

(Gravel, sand,silt, clay) Few    คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 5-10% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด

Little  คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 15-25% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด

Some คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 30-45% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด

สำหรับการอธิบายความหนาแน่นสัมพันธ์ (Relative Density) ของดินที่เป็น Cohesionless Soil โดยใช้ค่า SPT เป็นตัวกำหนด แสดงได้ดังต่อไปนี้

SPT N.

 Blows

ความหนาแน่นสัมพันธ์ (%) สภาพดิน มุม Internal Friction (องศา)
0-4 0-20 หลวมมาก <28๐
4-10 20-40 หลวม 28๐ – 30๐
10-30 40-60 ปานกลาง 30๐ – 35๐
30-50 60-80 แน่น 36๐ – 41๐
>50 80-100 แน่นมาก >41๐

การจำแนกประเภทดินที่เป็น Cohesive Soil อาศัยขนาดของเม็ดดิน และ Plasticity ในการจำแนกประเภทของดิน สำหรับค่าของ Consistency ของดินที่เป็น Cohesive Soil สามารถใช้ค่า SPT และค่า Undrained Shear Strength หาความสัมพันธ์ให้ดังต่อไปนี้

SPT N.

Blows

Su

t/m2

สภาพดิน
<2 <1.5 อ่อนมาก
2 – 4 1.5 – 2.5 อ่อน
4 – 8 2.5 – 5.0 ปานกลาง
8 – 15 5.0 – 10.0 แข็ง
15 – 30 10.0 – 20.0 แข็งมาก
>30 >20.0 แข็งที่สุด

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างดินที่ได้จากการเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างขั้นต้น จะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปทดสอบ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

Description Standard of Reference
1.Natural Moisture Contents ASTM D 2216
2.Atterberg Limited

-Liquid Limited

-Plastic Limited

 

ASTM D 423

ASTM D 424

3.Grain Size Analysis                        ASTM D 422
Unconfined Compression Test ASTM D 2166

รายงานผลการเจาะสำรวจ

ประกอบไปด้วย

– หนังสือรายงานผลการเจาะสำรวจ

– ขอบข่ายการเจาะสำรวจและแผนผังบริเวณที่ตั้งโครงการและตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจ

– วิธีการเจาะสำรวจและการทดสอบดิน

– Boring Log

– Summart of Test Results

– คำแนะนำในการเลือกใช้ชนิดของฐานราก

สนใจติดต่อ รับทดสอบดิน

ชื่อ-สกุล : วิลาวัลย์ คูหาทอง
Name : Wilawan Khuhathong
แผนก : Marketing Manager
Mobile : 097-2518-233 , 095-8677-479
Email : w.piletesting@gmail.com